Chủ Nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022, 05:50:36 CH, GMT +07:00


Thứ Ba, 9/6/2015
Bộ Xây dựng tăng cường quản lý chất lượng công trình
(Xây dựng) - Hệ thống cơ chế chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng của nước ta đã tạo hành lang pháp lý tương đối hoàn chỉnh để quản lý, kiểm soát các hoạt động đầu tư xây dựng; năng lực và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng trong nước được nâng lên một bước... nhưng lĩnh vực đầu tư xây dựng vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập.

Thực trạng chất lượng công trình và quản lý chi phí xây dựng

Theo Bộ Xây dựng, hiện nay, tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng vẫn khá phổ biến nhưng chậm được khắc phục. Chất lượng một số công trình xây dựng còn thấp, hoặc có sự cố về chất lượng. Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại một số địa phương vẫn còn cao. Tình trạng đầu tư dàn trải, chậm tiến độ, nợ đọng kéo dài trong xây dựng cơ bản, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư vẫn đang là vấn đề gây nhiều bức xúc trong xã hội.

Mặc dù hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, dự toán xây dựng tuy đã cơ bản phủ kín các hoạt động xây dựng nhưng vẫn tồn tại một số vấn đề lạc hậu so với công nghệ, biện pháp thi công mới mà chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời, ảnh hưởng đến việc thanh quyết toán vốn đầu tư.

Đứng trước thực trạng này, Bộ Xây dựng đã tích cực nghiên cứu soạn thảo, trình Quốc hội thông qua Luật Xây dựng 2014 tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII, với những nội dung đổi mới căn bản như: Phân biệt rõ các dự án đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác thì có phương thức quản lý khác nhau; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, đặc biệt là việc kiểm soát, quản lý chất lượng và chi phí xây dựng ở tất cả các khâu của quá trình đầu tư xây dựng thông qua việc thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và dự toán; cấp phép xây dựng, quản lý năng lực hành nghề xây dựng, kiểm tra việc nghiệm thu công trình trước khi đưa vào khai thác sử dụng. Đổi mới mô hình quản lý dự án theo hướng chuyên nghiệp hóa...

Hiện nay, Bộ Xây dựng đã và đang khẩn trương soạn thảo trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng năm 2014.

Trong khi đang nghiên cứu sửa đổi Luật Xây dựng, Bộ đã kịp thời soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 16/02/2013 về quản lý chất lượng công trình và sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng còn tập trung tăng cường quản lý chất lượng các công trình trọng điểm, công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện, công trình có quy mô lớn, phức tạp, ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng; tăng cường công tác quản lý chi phí xây dựng công trình, tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các định mức kinh tế - kỹ thuật. Đồng thời, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hiện tượng sai phạm, tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Nhiều biến chuyển tích cực

Có thể thấy, thời gian qua, việc tăng cường quản lý chất lượng công trình theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng công trình và phòng chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Tỷ lệ cắt giảm chi phí sau thẩm tra vào khoảng 9,2% trong năm 2013 và khoảng 5,39% trong năm 2014, trong đó có những công trình tỷ lệ cắt giảm chi phí lên đến trên 20%; tỷ lệ hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung thiết kế vào khoảng 25% trong năm 2013 và khoảng 43,8% trong năm 2014, qua đó đã phòng ngừa được nhiều sai phạm, rủi ro về chất lượng công trình. Tỷ lệ sự cố chất lượng công trình xây dựng năm 2014 cũng đã giảm so với 2013. Theo báo cáo của các địa phương, năm 2014 cả nước có 47 sự cố công trình xây dựng, chiếm khoảng 0,1% tổng số công trình xây dựng, giảm 23 công trình so với năm 2013.

Thông qua việc kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng, cơ quan chuyên môn về xây dựng đã phát hiện một số tồn tại, sai sót trong công tác khảo sát, thiết kế, quản lý chất lượng, giám sát thi công xây dựng và yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu chấn chỉnh kịp thời.

Hàng năm, Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng đã tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chất lượng các công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện, công trình cầu treo, các công trình thép dạng tháp viễn thông, truyền thanh, truyền hình trên phạm vi cả nước.

Đến nay, Bộ đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, tư vấn, thiết kế, quy hoạch, dịch vụ công ích đô thị cho phù hợp với công nghệ, biện pháp thi công mới để làm cơ sở cho việc lập đơn giá, quản lý chi phí và thanh, quyết toán công trình được kịp thời, công khai, minh bạch.

Bộ cũng đã hướng dẫn các địa phương tổ chức việc xác định và công bố chỉ số giá xây dựng, xây dựng chỉ số giá xây dựng quốc gia để công bố kể từ năm 2012. Đến nay, 55 địa phương đã công bố chỉ số giá xây dựng và Bộ Xây dựng đã xác định chỉ số giá xây dựng quốc gia chuyển Tổng cục Thống kê công bố theo quy định.

Trong hai năm 2013 và 2014, Thanh tra Bộ Xây dựng đã thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng phát hiện ra nhiều sai phạm; đồng thời, kiến nghị điều chỉnh thanh toán, xuất toán, thu hồi hàng ngàn tỷ đồng chi sai nguyên tắc, sai khối lượng, xử phạt vi phạm hành chính hàng tỷ đồng, kiến nghị xử lý trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân có sai phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Bộ đã nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định về thanh tra chuyên ngành xây dựng và xử phạt vi phạm hành chính trong ngành xây dựng.

Tăng cường hành lang pháp lý

Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng một số công trình xây dựng còn thấp; tình trạng thất thoát, lãng phí, chậm tiến độ thi công, nợ đọng trong xây dựng cơ bản vẫn còn là vấn đề gây nhiều bức xúc; việc rà soát, sửa đổi, bổ sung một số định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng còn chậm, chưa đáp ứng với yêu cầu thực tiễn.

Những giải pháp mà Bộ Xây dựng đưa ra để khắc phục tình trạng này là trình Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng 2014 nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ quản lý hoạt động đầu tư xây dựng và chất lượng công trình.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các luật và văn bản hướng dẫn các luật có liên quan đến đầu tư xây dựng, đặc biệt là các quy định mới của Luật Xây dựng năm 2014 về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán, kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức theo yêu cầu của công nghệ thi công và vật liệu mới; sửa đổi, bổ sung định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện việc công bố chỉ số giá theo quy định.

Kiện toàn, nâng cao năng lực các cơ quan chuyên môn về xây dựng đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014. Kiện toàn các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng theo hướng chuyên nghiệp hóa (ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực).

Tiếp tục xây dựng, kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống thanh tra chuyên ngành đáp ứng yêu cầu công việc được giao theo pháp luật; tăng cường phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời triển khai thi hành và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình áp dụng vào thực tế.

Theo Gia Bảo/Báo Xây dựng

HANCORP

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia