Thứ Tư, ngày 21 tháng 4 năm 2021, 06:52:38 SA, GMT +07:00


Tin tức
Thứ Tư, 8/7/2015
Quy định giá trị thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư
Giá trị quỹ đất thanh toán là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất xác định tại thời điểm có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của chính sách tài chính đất đai, việc xác định tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất của quỹ đất thanh toán chỉ được thực hiện khi Nhà nước có quyết định giao đất, cho thuê đất. Tuy nhiên trên thực tế ở thời điểm ký Hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao), hầu hết quỹ đất thanh toán chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất. Do đó, việc xác định giá trị quỹ đất thanh toán tại thời điểm ký Hợp đồng BT không có căn cứ pháp lý để thực hiện.

Trước thực tế này, ngày 26/6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2015 quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức BT. Quyết định này đã tháo gỡ được các vướng mắc trong việc xác định giá trị tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của quỹ đất thanh toán.

Cụ thể, quỹ đất thanh toán được xác định nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật về đất đai; Đất của cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ sử dụng để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới.


Giá trị quỹ đất thanh toán là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất xác định tại thời điểm có quyết định giao đất, cho thuê đất. (Ảnh: KT)

Đối với quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng, quỹ đất của cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ để cơ quan chức năng của địa phương và Nhà đầu tư có cơ sở thực hiện các nội dung trước khi được giao đất, tương ứng với từng loại quỹ đất thanh toán theo quy định tại pháp luật về đất đai, nhằm đẩy nhanh tiến độ giao quỹ đất thanh toán theo quy định tại pháp luật về đất đai cho Nhà đầu tư.

Khi quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đủ điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, giá trị quỹ đất thanh toán là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất xác định tại thời điểm có quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai làm căn cứ thanh toán bù trừ với giá trị Dự án BT.

Cơ chế thanh toán bằng quỹ đất cũng quy định thời điểm thanh toán đối với Dự án BT là thời điểm UBND cấp tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho Nhà đầu tư. Thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất được triển khai đồng thời hoặc sau khi hoàn thành Dự án BT.

Để đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và Nhà đầu tư, Quyết định mới của Chính phủ cũng quy định về việc chấm dứt khoản lãi vay trong phương án tài chính của Hợp đồng BT kể từ ngày Nhà đầu tư được Nhà nước ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất.

Quyết định cũng quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà đầu tư đối với phần diện tích đất của quỹ đất thanh toán. Diện tích này tương ứng với phần giá trị Dự án BT hoàn thành theo tiến độ và phần nghĩa vụ tài chính đã hoàn thành của phần giá trị chênh lệch mà Nhà đầu tư đã nộp trong trường hợp giá trị quỹ đất thanh toán lớn hơn giá trị Dự án BT.

Thời gian qua, khi sử dụng cơ sở nhà, đất cũ làm quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới, nhưng chưa có quy hoạch về mục đích sử dụng đất, chưa có quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, làm căn cứ để xác định giá trị quỹ đất thanh toán, các Bộ, ngành, địa phương đều phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đối với từng trường hợp cụ thể.

Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ đã quy định rõ việc xác định giá trị quỹ đất thanh toán đối với cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ gồm: Giá trị quyền sử dụng đất (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê); Giá trị tài sản trên đất (đảm bảo phù hợp với giá trị thực tế còn lại theo kết quả đánh giá lại, không thấp hơn giá xây dựng mới cùng loại do UBND cấp tỉnh ban hành nhân (x) với tỷ lệ chất lượng còn lại tại thời điểm có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ).

Trong điều kiện Ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, cùng thực tế vướng mắc trong thanh toán Dự án BT bằng quỹ đất thời gian qua, việc ban hành quyết định mới sẽ là một giải pháp cấp thiết và hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển đầu tư Dự án theo hình thức BT.

Theo Nguyễn Quỳnh/VOV.VN

HANCORP

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia