Chủ Nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022, 07:13:51 CH, GMT +07:00


Thứ Hai, 7/9/2015
Đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và Nhà đầu tư
Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức BT đã chính thức có hiệu lực. Quyết định này đã tháo gỡ được các vướng mắc trong việc xác định giá trị tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của quỹ đất thanh toán trong các Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức BT.

Quyết định số 23 quy định cụ thể khi thanh toán bằng quỹ đất

Thanh toán theo nguyên tắc ngang giá

Quyết định số 23 nêu rõ, việc thực hiện thanh toán Dự án BT bằng quỹ đất theo nguyên tắc ngang giá, bù trừ chênh lệch giữa giá trị Dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán. Thời điểm thanh toán Dự án BT bằng quỹ đất là thời điểm UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho Nhà đầu tư. Thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất được triển khai đồng thời hoặc sau khi hoàn thành Dự án BT. Việc thanh toán Dự án BT bằng quỹ đất phải đảm bảo nguyên tắc giá trị Dự án BT xác định theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Giá trị quỹ đất để thanh toán cho Nhà đầu tư xác định theo quy định của pháp luật về đất đai.

Quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư được áp dụng theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê. Quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư gồm: Đất xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật về đất đai; Đất của cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ sử dụng để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư trong đó đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và giá trị quỹ đất thanh toán tương đương với giá trị Dự án BT được duyệt.

Căn cứ xác định giá trị quỹ đất thanh toán

Thực tế ở thời điểm ký hợp đồng thực hiện Dự án BT, hầu hết quỹ đất thanh toán chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất. Do đó, việc xác định giá trị quỹ đất thanh toán tại thời điểm ký hợp đồng không có căn cứ pháp lý để thực hiện. Vì vậy, nhằm hóa giải vướng mắc này, Quyết định đã quy định rõ, đối với quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng trên cơ sở vị trí, diện tích quỹ đất thanh toán được UBND cấp tỉnh dự kiến thanh toán, căn cứ đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký Hợp đồng BT và đề nghị của Nhà đầu tư, UBND cấp tỉnh có văn bản cam kết với Nhà đầu tư về việc sử dụng quỹ đất để thanh toán Dự án BT. Đồng thời, giao các cơ quan chức năng của địa phương và Nhà đầu tư thực hiện lập quy hoạch chi tiết 1/500, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định và tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được phê duyệt.

Đối với quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho Nhà đầu tư để xác định giá trị quỹ đất thanh toán. Khoản lãi vay trong phương án tài chính của Hợp đồng BT chấm dứt kể từ ngày UBND cấp tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất. UBND cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai đối với phần diện tích đất của quỹ đất thanh toán tương ứng với phần giá trị Dự án BT hoàn thành theo tiến độ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và phần nghĩa vụ tài chính đã hoàn thành của phần giá trị chênh lệch mà Nhà đầu tư đã nộp.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định cụ thể các nội dung về việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Đối với các Hợp đồng BT thanh toán bằng giao quỹ đất cho Nhà đầu tư để thực hiện Dự án khác được ký kết theo quy định của pháp luật trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại Hợp đồng BT đã ký kết và quy định của pháp luật có liên quan, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo quy định tại Quyết định này.

Thành Luân/ Báo Xây dựng

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia