Chủ Nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2024, 07:30:23 SA, GMT +07:00


Cổ đông
Thứ Ba, 17/5/2016
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP
                       Kính gửi:  Quý Cổ đông Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP
 
           Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP như sau:  
 
1.      Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP như sau:
-          Thời gian: 08h00’ ngày 25 tháng 5 năm 2016
-          Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia - cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

2.      Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:
-          Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/5/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham gia hợp lệ.
-          Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

3.      Chương trình Đại hội: (gửi kèm theo thông báo)

4.      Đăng ký tham dự:
Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới:
-          Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP
-          Địa chỉ: Số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
-          Điện thoại: (84 4) 3943 9095                        Fax: (84 4) 3943 9521
-          Đăng ký tham dự đại hội xin gửi về địa chỉ trên trước 14h00’ ngày 23/5/2016.
 
5.      Tài liệu gửi kèm theo Thông báo:
1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP
2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
3.Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP
4.Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP theo Luật Doanh nghiệp năm 2014
5. Dự thảo Điều lệ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP
6.Dự thảo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP
7. Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
9. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015
10. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016
11. Tờ trình về việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016
12. Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016
13. Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2016
 
Hancorp

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia