Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024, 02:34:40 CH, GMT +07:00


Cổ đông
Thứ Năm, 26/11/2020
Thông báo chuyển nhượng cổ phiếu HAN
Ông Nguyễn Minh Cương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 50.400 CP; Ông Dương Ngọc Quang - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 58.200 CP; Ông Nguyễn Đỗ Quý - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 30.000 CP; Bà Võ Thị Thu Hương - Thành viên BKS - đăng ký bán 10.100 CP
 
1.  Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Cương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: HAN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.400 CP (tỷ lệ 0,04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.400 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/11/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/12/2020.

 2. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đỗ Quý
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: HAN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 30.000 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/11/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/12/2020.

3. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Ngọc Quang
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: HAN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 58.200 CP (tỷ lệ 0,04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 58.200 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/11/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/12/2020.

4.  Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thị Thu Hương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: HAN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.100 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.100 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/11/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/12/2020.
 

HANCORP

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia