Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024, 02:22:56 CH, GMT +07:00


Cổ đông
Thứ Sáu, 19/4/2019
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
THÔNG BÁO
(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)
                        
            Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP
Mã chứng khoán:  HAN
Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ                        
Sàn giao dịch: UPCOM 
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2019.
 
* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Tổng công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: (Dự kiến) Trung tâm hội nghị Quốc gia - Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung họp:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;
+ Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh của năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019;
+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;
+ Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
+ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
+ Các nội dung khác (nếu có).

Hancorp

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia